Spartacus-säätiön lausunto koskien Kuubaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun 2023

Johdantoa

Spartacus-säätiö antaa lausuntonsa Kuuban ihmisoikeustilanteesta. Tarkasteltaessa ihmisoikeuksien toteutumista ja yhteiskunnan vakaata tilaa maan haasteellisista olosuhteista huolimatta, on todettava Kuuban näyttävän hyvää esimerkkiä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä koko maailmalle.

Haasteelliset olosuhteet aiheuttaa erityisesti Kuubaa vastaan kohdistettu pitkäaikainen kauppasaarto. Yhdysvallat on asettanut sen Kuuballe vuonna vuonna 1962 edistääkseen agendaansa vallan- ja yhteiskuntajärjestelmän vaihdosta Kuubassa. Kauppasaarto on taloudellista sotaa, joka tuo merkittävää haastetta ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiselle. Sanktiot estävät lähes kaiken kaupankäynnin maiden välillä sekä muun muassa rajoittavat matkailua ja rahaliikennettä. Vuonna 1996 kauppasaartoa kiristettiin niin sanotulla Helms-Burton-lailla, joka merkitsi myös muissa maissa toimivien yritysten rankaisemista, jos ne harjoittavat liiketoimintaa Kuuban valtion tai kuubalaisten kanssa. Trumpin hallinnon aikana lain aiemmin käytöstä pois olleita säädöksiä aktivoitiin ja näin kiristettiin kauppasaartoa entisestään.

Konkreettisesti kauppasaarto estää ja vaikeuttaa muun muassa yhteiskunnan palveluita, kuten terveydenhuoltoa, varten hankittavien tarvikkeiden tai osien saamista. Kuuba ei esimerkiksi voi ostaa vapaasti lääkkeitä, instrumenttaja tai teknologiaa, joiden komponenteista yli 10 prosenttia on peräisin Yhdysvalloista. Monien koneiden, varaosien ja lääkkeiden hankkiminen välikäsien kautta tulee Kuuballe jopa 30-40 prosenttia kalliimmaksi kuin läheltä ostettuna.

Pakotteiden aiheuttamista haasteista huolimatta kuubalaisessa yhteiskunnassa on saatu aikaan huomattavia saavutuksia. Koulutus on maksutonta kaikilla asteilla ja tasoltaan maailman parhaimmistoa, terveydenhuolto ennaltaehkäisevää ja maksutonta, työllisyysaste korkea julkisen sektorin vahvan roolin takia sekä kulttuuria ja taidetta arvostetaan ja kulttuurielämään osallistuminen nähdään kaikkien oikeudeksi. Myös kuubalaisen osallistuvan lähidemokratian toteutumisessa on esimerkkiä otettavaksi muualle maailmaan. Asumisen perusoikeuden toteutuminen turvataan pitämällä asumisen hintataso edullisena.

Ihmisten välinen solidaarisuus ja yhteisöllisyys on Kuubassa vahvaa.

Uusi perustuslaki

Yksi merkittävimmistä Kuuban poliittisista projekteista viime vuosina on ollut perustuslain uudistaminen. Esitys Kuuban uudeksi perustuslaiksi vietiin helmikuussa 2019 kansanäänestykseen, jossa yli 6,8 miljoonaa kuubalaista äänesti uuden perustuslain puolesta. Uusi perustuslaki hyväksyttiin 90,61 prosentin äänienemmistöllä. Äänestysaktiivisuus oli 90,15 prosenttia.

Uudessa perustuslaissa muun muassa vahvistetaan kansalaisten ja vähemmistöjen oikeuksia, hajautetaan valtaa entisestään sekä rajataan presidenttikaudet kahteen.

Joitakin perustuslain artikloja:

Artikla 32 h). Taiteellisen luomisen vapautta edistetään kaikissa sen ilmaisumuodoissa niiden humanististen periaatteiden mukaisesti, joihin valtion kulttuuripolitiikka ja sosialistisen yhteiskunnan arvot perustuvat;

Artikla 47. Kansalla on oikeus persoonallisuutensa vapaaseen kehittymiseen, ja heidän tulee käyttäytyä kunnioittavasti, veljellisesti ja solidaarisesti.

Artikla 54. Valtio tunnustaa, kunnioittaa ja takaa ihmisille ajatuksen-, omantunnon- ja sananvapauden.

Artikla 55. Kansan lehdistönvapaus tunnustetaan. Tätä oikeutta käytetään lain mukaisesti ja yhteiskunnan hyväksi.

Uusi perhelaki

Kuubassa astui tänä vuonna 2023 voimaan uusi perhelaki, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot ja myönsi adoptio-oikeuden samaa sukupuolta oleville pareille, riippumatta siitä ovatko parit avioliitossa vai avoliitossa. Samalla esimerkiksi voittoa tavoittelematon sijaissynnytys laillistettiin.

Uusi perhelaki hyväksyttiin keskellä demokratian koetta, joka oli kansallinen kansanäänestys. Uusi perhelaki hyväksyttiin kansanäänestyksessä 66,85 prosentin äänienemmistöllä. Äänestysaktiivisuus oli 74,12 prosenttia.

Laissa määritellään uusi "vanhempainvastuu", joka korvaa vanhan vanhempien määräysvallan lapsiinsa. Laissa myös säädetään "asteittaisesta itsemääräämisoikeudesta", jonka nojalla lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa useissa asioissa, myös adoptiomenettelyissä, jos hän on "riittävän vanha ja kypsä". Perhelaki avaa myös isovanhemmille mahdollisuuden saada lapsenlapsiaan koskeva vanhempainvastuu.

Perhelaki myös lopettaa lapsiavioliitot, jotka aiemmin olivat poikkeustilanteissa mahdollisia 14-vuotiaille tytöille ja 16-vuotiaille pojille.

Uusi lainsäädäntö on hyvin laaja ja se sisältää monia muutoksia perheiden vuorovaikutukseen. Laki esimerkiksi antaa mahdollisuuden rangaista perheväkivaltaan syyllistyneitä esimerkiksi lasten huoltajuuden, omaisuuden jakamisen tai perinnönjaon alalla. Se myös suojelee lasten ja heidän isovanhempiensa välistä yhteydenpitoa avioerotapauksissa ja antaa myös vanhemmille mahdollisuuden valita lastensa sukunimien järjestyksen.

Terveydenhuolto, koulutus

Terveydenhuolto on Kuubassa maksutonta. Tällä on valtavan tärkeä merkitys ihmisoikeuksien julistuksen 25. artiklassa mainitun terveyden, hyvinvoinnin ja lääkintähuollon toteutumiselle. Maksuttomuuden piirissä on kaikki terveydenhuollon palvelut ja toimenpiteet.

Kuubassa on kehitetty kolme omatuotanteista koronarokotetta sekä ensimmäisenä maailmassa rokote keuhkosyövän ehkäisemiseksi.

Niin ikään maksutonta Kuubassa on myös koulutus kaikilla koulutusasteilla. Väestön lukutaidon taso on maailman kärkeä. Kuuban valtion budjetista on käytetty jo pitkään yli 50 prosenttia terveydenhuollon ja koulutuksen rahoittamiseen.

Naisten oikeudet

Uusi perustuslaki vahvistaa Kuuban sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon kaikilla elämänalueilla ja syrjimättömyydellä (artiklat 41-44). Perustuslain 43. artiklassa sanotaan, että "valtio edistää naisten kokonaisvaltaista kehitystä ja heidän täysimääräistä osallistumistaan yhteiskuntaan. Se varmistaa heidän seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, suojelee heitä sukupuoleen perustuvalta väkivallalta sen kaikissa ilmenemismuodoissa ja tiloissa sekä luo sille institutionaaliset ja oikeudelliset mekanismit. 85. artikla sanoo: "Perheväkivallan kaikissa ilmenemismuodoissaan katsotaan tuhoavan asianosaisia ihmisiä, perheitä ja yhteiskuntaa".

Kuubalaisilla naisilla on tärkeä rooli maan poliittisen, taloudellisen ja julkisen elämän eri päätöksentekotasoilla. Naisten osuus valtion ja hallituksen johtajista, parlamentaarikoista, kuvernööreistä ja varakuvernööreistä on ollut noin tai yli 50 prosenttia.

Työntekijöiden oikeudet

Työllisyysaste Kuubassa on 73 prosenttia. Vuonna 2014 Kuubassa laadittiin laki, jonka mukaan luonnon-, teknologia- tai terveyskatastrofien estäessä työntekijöitä suorittamasta työtänsä, saavat työntekijät täyden palkan ensimmäisen kuukauden ajalta ja siitä eteenpäin 60 prosenttia normaalipalkasta siihen saakka, kunnes työn tekemiset esteet ovat väistyneet. Kuuban työssä käyvistä ihmisistä yli 70 prosenttia työskentelee julkisella sektorilla, joten työ on turvatumpaa. Laaja julkinen sektori on myös mahdollistanut joustavat ja ripeät koronatoimet.

Demokratia Kuubassa

Kuubassa lähidemokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa arvostetaan ja tuetaan. Niillä on keskeinen rooli politiikassa ja vaikuttamisessa. Joukkoliikkeet toimivat tehokkaasti, mobilisoituvat kollektiivisesti ja tuovat julki aloitteitaan yhteiskunnan eteenpäin viemiseksi. Hallinnolla on keskusteluyhteyksiä myös yhteiskunnallisesti kriittisiin tahoihin ja epäkohtia esiin nostavien kanssa käydään dialogia.

Maan vaalijärjestelmä toimii siten, että kuubalaiset nimittävät ja valitsevat edustajansa asuinalueeltaan ja siitä ylöspäin perustuen naapuruston, kansanliikkeiden ja valtion elinten saavutuksiin ja tekoihin eikä kauniisiin vaalilupauksiin. Kyseessä on huolellisesti harkittu järjestelmä edustavaa, osallistavaa demokratiaa varten.

Viimeisimmät Kuuban vaalit olivat parlamenttivaalit maaliskuussa 2023, joissa valittiin kansalliskokouksen jäsenet. 75,92 prosenttia äänioikeutetusta väestöstä käytti oikeuttaan äänestää.

Spartacus-säätiö
3.4.2023

Lähteitä

https://www.kuubaseura.fi/l/kauppasaarto-kurittaa-kuubalaisia-kovemmin-kuin-koskaan/

https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=39329&SEO=cuban-electoral-commission-informs-final-results-of-referendum

https://www.eleccionesencuba.cu/process/results

https://twitter.com/Elecciones_Cuba/status/1577401895299256364

https://www.kuubaseura.fi/l/kuuban-uusi-perhelaki-on-maanosan-edistyksellisimpia/

https://en.granma.cu/mundo/2022-07-27/cuban-vaccine-against-lung-cancer-makes-its-way-in-the-united-states

http://www.uniindia.net/news/world/budget-cuba-allocate/2267471.html

https://cuba50.org/2021/03/19/gender-equality-in-cuba-and-a-new-initiative-announced/

https://www.statista.com/statistics/807637/distribution-employed-population-status-cuba/

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/03/27/elecciones-nacionales-voto-el-75-92-por-ciento-del-padron-electoral-segun-resultados-preliminares/

https://www.plenglish.com/news/2023/03/17/gender-equality-in-cubas-elections/

https://www.telesurenglish.net/news/Municipal-Assembly-Elections-in-Cuba-Proceed-Normally-20221127-0001.html

https://www.plenglish.com/news/2023/03/27/cuban-elections-enhance-unity-of-the-people-says-diaz-canel/